Algemene voorwaarden

Als je je opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij Internet Academy gelden de onderstaande algemene voorwaarden opleidingen. Bij opdrachten voor overheden hanteren wij de ARVODI-voorwaarden en vervallen onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Internet Academy en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Internet Academy en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Internet Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Internet Academy (bij in-companytrajecten),
  • ofwel door invulling van een digitaal inschrijvingsformulier (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Internet Academy. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Internet Academy aanmelden.

3.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-companyKosten voor opdrachtgever
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering Internet Academy

Internet Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Internet Academy heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Internet Academy overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Internet Academy uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Internet Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Internet Academy en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

Utrecht, 1 januari 2023

Terug naar overzicht
Naar boven